CentrumLevensvragenRijnmond - Ontmoeting in levensvragen en zingeving

Beleidsplan 2014 – 2016  centrum levensvragen rijnmond:  CENTRUM LEVENSVRAGEN RIJNMON
‘Voor gesprekken wanneer het leven anders wordt’ 
Aandacht voor levensvragen is geen extraatjemaar vormt het hart van zorg en welzijn!  
Plaats, datum:   Schiedam, november 2013
Opgesteld door:  Cisca Peters Maja Nieuwenhuis-den Dulk  


Inhoudsopgave beleidsplan

1.      Achtergronden  3

2.      Doelstelling, visie en missie  5

3.      Organisatie en werkwijze  6

4.      Grenzen van het Centrum Levensvragen Rijnmond  8

5.      Minimum resultaat 9

6.      Kwaliteit en functieprofielen: 10

7.    Financiering van de zorgverlening     11

                                                                                                                         
Achtergronden

Wij hebben geconstateerd dat veel mensen buiten de boot vallen waar het gaat om geestelijke verzorging en ondersteuning bij het omgaan met levensvragen. Vooral waar het gaat om mensen die niet aan kerkelijke gemeentes verbonden zijn of geen geestelijke begeleiding (meer) krijgen binnen instellingen als ziekenhuizen e.d. Wij willen aan huis of in een hospice gesprekspartner zijn voor deze mensen van alle leeftijden en verschillende levensbeschouwingen. Een luisterend oor en begeleiding door professionele geestelijke verzorgers is van essentieel belang om te komen tot een heroriëntatie op het veranderde leven.

Wij richten ons daarbij op educatie, ontmoetingen en ambulante begeleiding. Onze visie op zorg is onder andere gebaseerd op de ‘richtlijn spirituele zorg’ (2010) vanuit de werkgroep Agora door Prof. Dr. Carlo Leget e.a. en de Presentiebenadering, ontwikkeld door Prof. Andries Baart. Dit is te vinden op de website presentie.nl. In de figuren hieronder is aangegeven wat de positie van spiritualiteit is ten opzichte van overige dimensies. Het model is uitgewerkt door Frans Baars, verpleeghuisarts van de Laurens Zorggroep. Het ars moriendi model is ontworpen en uitgewerkt door Carlo Leget en laat de vijf spanningsvelden zien die een rol spelen in de communicatie binnen de palliatieve zorg.

De naam MensInZicht is gekozen omdat de begeleiders beogen zicht op de (hele) mens te krijgen, waardoor cliënten mogelijk (meer) inzicht in zichzelf ontwikkelen.

Ontstaan van de stichtingcentrum levensvragen Rijnmond

De wens om een centrum levensvragen in onze regio op te zetten is ontstaan na het bijwonen van een  symposium over geestelijke begeleiding aan de universiteit van Utrecht in het najaar van 2012.

 Daar leerden wij dat er in het hele land regionale centra opgericht zijn waar mensen terecht kunnen met levensvragen. Dit bleek in onze regio Rijnmond nog te ontbreken.

Na overleg met de bestaande centra en het leren van hun succes en valkuilen konden wij ons, mede aan de hand van het onderzoek over ambulante geestelijke begeleiding van Eric de Rooij, een beeld vormen over de haalbaarheid van onze wens.

Bij een eerste uitgebreide brainstorm over ons centrum ontmoetten wij bevlogen meedenkers, waarvan een aantal plaats wilde nemen in het bestuur van onze stichting.

De keuze voor het onderbrengen van ons centrum in een stichting is hier ontstaan. Deze rechtsvorm maakt het mogelijk een centrum op te richten zonder winstoogmerk met het doel betaalbare geestelijke begeleiding te organiseren voor mensen die zoeken naar zin en betekenis, nadat het leven anders is geworden.

De stichting heeft onmiddellijk na het passeren van de akte de ANBI status aangevraagd.

Dank is verschuldigd aan alle meedenkers in dat eerste jaar van zoeken, pionieren en graven naar de vorm waarop wij ons centrum zijn gaan uitbouwen.

De stichting stelt zich ten doel het organiseren van optimale aandacht en zorg voor levensvragen en zingeving voor mensen van alle leeftijden en gezindten.

De stichting verwezenlijkt haar doel ‘het bevorderen van geestelijk welzijn’ door:

*het op gang brengen van een bewustwordingsproces bij cliënten en zorgverleners over de herkenning en signalering van levensvragen die kunnen ontstaan als het leven anders wordt

*Het bieden van ambulante geestelijke verzorging in existentiële crisissituaties na zelfverwijzing of verwijzing door huisartsen, specialisten en andere werkers in zorg & welzijn. (Existentiële crisissituaties kunnen ontstaan rond het levenseinde, na verlies van dierbaren en verlies van zin en smaak van het leven. Vragen rond het bestaan doemen ook op na diagnose bij ernstige ziekte)

Centrum Levensvragen Rijnmond wil een voortrekkersrol vervullen in de geestelijke verzorging. Een lans breken voor geestelijk verzorgers vanuit de overtuiging dat (ambulante) geestelijke verzorging een plaats verdient binnen de eerstelijns gezondheidszorg.

De mensen van de stichting centrum levensvragen Rijnmond

Coördinatoren en initiatiefnemers

Cisca Peters
Maja Nieuwenhuis

Cisca Peters en Maja Nieuwenhuis zijn als geestelijk verzorgers de oprichters en coördinatoren van het Centrum Levensvragen Rijnmond.

Als directeur van haar praktijk Zinvollezorg ontdekte Cisca jaren geleden al de grote behoefte aan begeleiding bij ziekte en verlies, zeker voor kinderen en jongeren. Evenals de vraag naar ondersteuning na het krijgen van een levensbedreigende diagnose vanuit haar ervaringen als neuromusculair verpleegkundige in het ErasmusMC Rotterdam bij de begeleiding van patiënten met de spierziekte ALS.

Maja heeft 10 jaar ervaring als vrijzinnig voorganger in Maassluis en omstreken. Haar ruime ervaring met pastorale gesprekken wil zij graag inzetten in de geestelijke begeleiding van mensen van alle gezindten en leeftijden. Vanwege de ontkerkelijking is de behoefte aan een luisterend oor alleen maar toegenomen. In deze lacune wil ons centrum ruimte bieden voor het werken aan levensvragen.

Bestuursleden
Voorzitter: Esther Brusse, neuroloog in het Erasmus MC

Secretaris: Hilly van de Griend, juriste

Penningmeester: Reinald Don, zelfstandig ondernemer met administratiekantoor

Lid: Hans Dessing, coördinator LEEF centrum voor lichaam en geest

Comité van aanbeveling

Prof. Hetty Zock

Prof. Carlo Leget

Prof. Pieter van Doorn

Taken van de coördinatoren:
De coördinatoren hebben de volmacht namens het bestuur tot dedagelijkse leiding van de stichting.

Taken van het stichtingsbestuur

Het stichtingsbestuur dient als klankbord en toezichthouder voor de medewerkers van de stichting en denkt mee over het actualiseren van het beleidsplan en draagt bij aan fondsenwerving en PR.

De stichting is aangesloten bij het Netwerklevensvragen.nl en de coördinatoren zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VGVZ+, voormalig Vereniging voor Vrijgevestigde Geestelijk Verzorgers ‘Albert Camus’

Werkwijze van de Stichting centrum levensvragen Rijnmond

 1. Ambulante Geestelijke Verzorging De coördinatoren werken op basis van optimale bereikbaarheid. Zowel binnen als buiten kantooruren zijn zij via de mobiele telefoon en internet bereikbaar. Het intakegesprek wordt gevoerd door een coördinator, waarna eventuele verwijzing naar een geestelijk verzorger plaatsvindt. Na doorverwijzing wordt altijd teruggekoppeld naar de verwijzende zorgverlener (b.v. huisarts).Er wordt een poule van professionele geestelijk verzorgers en vrijwilligers samengesteld vanuit verschillende levensbeschouwingen, die beschikbaar zijn voor begeleiding van zorgvragers thuis. Zij dienen te werken vanuit een respectvolle en open houding (zie ook punt 6).Waar mogelijk worden vrijwilligers ingezet en waar nodig geestelijk verzorgers, met het doel   om langdurige ondersteuning te kunnen bieden en zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen. Hierin ligt ook een mogelijkheid voor vrijwilligers om zin en betekenis aan hun leven te geven door zorg en ontmoeting. Jaarlijks wordt een intervisiebijeenkomst gepland voor de medewerkers van het centrum.

 1. Educatie

Opzetten van een lesprogramma voor professionals in uiteenlopende beroepen binnen zorg en welzijn (ouderenadvies, maatschappelijk werk, verzorging en verpleging en huisartsen.

 Doel is:

Het trainen van deze zorgverleners op het gebied van ingrijpende levensgebeurtenissen. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van gevoeligheid voor levensvragen en zingeving. Het kan hierbij gaan om thematische bijeenkomsten, symposia en werkconferenties, maar ook scholing op maat.

 1. Werkplaats ‘Zin’Het aanbieden van groepsactiviteiten voor inwoners van de regio Rijnmond met aandacht voor levenskunst na ingrijpende levensveranderingen. Binnen de Werkplaats Zin kunnen personen en organisaties een aanbod van activiteiten presenteren en in overleg met de coördinatoren van de stichting vorm en inhoud geven. 

 • Gesprekstafels levensthema’s bijv voltooid leven,
 • Groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen, die in hun omgeving te maken hebben gehad met zelfdoding. 
 • Sprookjesmeditaties voor kinderen in verlies- en rouwsituaties en voor ‘brusjes’ (broertjes en zusjes van kinderen die veel aandacht van hun ouders vragen vanwege b.v. een handicap)
 • Films over levensvragen met nagesprek
 • Gesprekswandelingen
 • Cursus (over)levenskunst
 • Herinneringsbijeenkomsten
 • Filosofisch café
 • Filosoferen met kinderen en jongeren 

 1. PRWebsiteHet opstellen en onderhouden van een website voor PR doeleinden, het onderhouden van contact en bereikbaarheid door potentiële cliënten, zorgverleners en geestelijk verzorgers, zorg- en welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen. Netwerken: d.m.v. presentaties en ontmoetingen met zorgverleners in de regio Folders:algemene informatie die geregeld geactualiseerd wordt en verspreid onder zorgverlenende instanties en openbare gelegenheden.Nieuwsbrief:Het uitgeven van een nieuwsbrief, eens per kwartaal.


Het begeleiden van uitvaarten valt buiten de taken van de stichting. Wel kan het leiden van een uitvaart een voortvloeisel zijn van de ambulante begeleiding, maar is zaak tussen familie en de betreffende geestelijk verzorger.

Tijdspanne van de begeleiding

Als richtlijn wordt gehanteerd een intakegesprek, gevolgd door 6 vervolggesprekken. In overleg kan hiervan worden afgeweken.


Deze worden in principe bepaald door de regio Rijnmond, maar zijn niet absoluut.

Minimum resultaat

*Het streven is om een jaar na oprichting minimaal 3 begeleidende trajecten uitgevoerd te hebben plus een symposium en een scholing.

*Er is een substantiële sponsor.

Kwaliteit en functieprofielen:

Kwalificatie en competenties van medewerkers in de poule van geestelijk verzorgers

*Als opleidingsniveau wordt minimaal HBO opleiding in theologie, levensbeschouwing en geestelijke verzorging gevraagd.

*Zelfstandig en zorgvuldig kunnen werken vanuit een respectvolle en open houding.

*Affiniteit hebben met ambulante zorg.

*Werken vanuit de presentiebenadering d.w.z. aansluiten bij de belevingswereld van de cliënt.

*Multidisciplinair kunnen werken, overleg met andere zorgverleners b.v. huisartsen.

*Samen kunnen werken met andere disciplines zoals verpleegkundigen, huisarts of werkers in de thuiszorg.

*Ervaring hebben als geestelijk verzorger, levensbeschouwelijk werker, predikant of pastor.

*Mensen zonder werkervaring kunnen meelopen.


Vrijwilligers worden zo nodig binnen het centrum opgeleid en krijgen ondersteuning van de coördinatoren.

7.     Financiering van de zorgverlening
De betaling van deze waardevolle zorg moet (vooralsnog) gefinancierd vanuit giften, legaten, WMO, sponsors e.d. Onderhandelingen met zorgverzekeraars zijn nog gaande.

Na verwijzing door de coördinatoren zullen de consulten van de ingezette geestelijk verzorgers worden uitgekeerd na declaratie aan de penningmeester voor € 60,-- per consult van 1 ½ uur tot 2 uur plus reiskosten van € 0,29 per km.

De vrijwilligers krijgen een vergoeding van € 0,29 per km per consult of een vergoeding naar de tarieven van het openbaar vervoer.

Van de zorgvragers wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd naar eigen inzicht en draagkracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Website Builder
mogelijk gemaakt
door Vistaprint